Home

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Helaas komt het incidenteel voor dat het CAK een brief stuurt aan recent opgekomen militairen met de mededeling dat u geen verplichte zorgverzekering hebt. Als actief militair bent u verplicht verzekerd bij de SZVK en valt u niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U dient hierover contact op te nemen met het CAK. Kijk op www.hetcak.nl voor de contactinformatie. Houdt uw Bewijs van Inschrijving, wat u van de SZVK hebt ontvangen, bij de hand. De SZVK kan vanwege privacywetgeving geen contact opnemen met het CAK.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG bevat:

  • Regels over hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens die zij beheren en verwerken
  • Rechten die eenieder heeft over zijn eigen persoonsgegevens
  • Taken en bevoegdheden van de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens (AP))

Meer informatie en alle veel gestelde vragen over de AVG en over hoe de SZVK opgaat met uw persoonsgegevens vind u hier.

De klasse geeft aan op welke verplegingsklasse u recht hebt. In Nederland is de klassenverpleging in 2008 afgeschaft. Hiervoor is een comfortproduct in de plaats gekomen. Echter, op grond van uw militaire rang kunt u recht hebben op klassenverpleging. Zeker in bepaalde buitenlanden is dit nog van toepassing.

In de voorwaarden SZVK is dit als volgt geregeld:

2.2. Indeling in verpleegklassen

Ten aanzien van de verpleegklasse heeft de deelnemer recht op verpleging in de:

a. Derde klasse: beneden de rang van luitenant ter zee der derde klasse/tweede luitenant;

b. Tweede klasse: vanaf de rang van luitenant ter zee der derde klasse/tweede luitenant.

 

In het geval van dienstverlaten kan de SZVK, met uw toestemming, uw gegevens doorgeven aan Zorgzaam. U ontvangt hiertoe voor het einde van uw dienstperiode een brief van de SZVK, met een toestemmingsformulier. Klik hier voor meer informatie over Zorgzaam.

Indien uw behandeling bij een civiele zorgaanbieder wordt opgestart vóór het verlaten van de actieve dienst, valt de behandeling onder de voorwaarden van de SZVK. Indien u echter besluit de behandeling op te starten ná het verlaten van de actieve dienst, dan vallen deze kosten onder de basisverzekering en hebt u te maken met het eigen risico. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan. In dat geval stuurt het ziekenhuis na één jaar een factuur aan de zorgverzekeraar waarbij u ten tijde van de opening van de DBC (1e consult) verzekerd bent geweest.

In de verzekeringsvoorwaarden SZVK is in artikel 7.5 het volgende opgenomen: De deelnemer die, op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, nog onder militair medische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze, binnen de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket geldende, behandeling bij de MGD. De zorg dient te worden geleverd door de MGD en een direct gevolg te zijn van het geneeskundig onderzoek dienstverlaten of aantoonbaar onderdeel uit te maken van het traject voor afronding van de militair medische behandeling. Alleen met schriftelijke onderbouwing van de arts/specialist mag voltooiing van een militair medische behandeling door een (civiele) zorgaanbieder worden verzorgd. Zorg vanwege een chronische aandoening komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Bijvoorbeeld:

Hoortoestel:
Er kan gehoorschade geconstateerd worden. Het aanmeten van een hoortoestel vergt enige tijd. De vergoeding voor een hoortoestel is bij de SZVK hoger dan via de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Daarnaast is er in de basisverzekering sprake van een eigen risico.

Bril:
Er kan tijdens de uitkeuring geconstateerd worden dat u een bril nodig hebt of dat uw gezichtsveld verminderd is. U kunt dan, indien uw brilbudget dit nog toelaat, een bril of contactlenzen laten aanmeten vóór het verlaten van de actieve dienst.

Ziekenhuiszorg:
Indien u verwezen wordt naar het CMH voor nog een behandeling, is het belangrijk dat deze behandeling opgestart wordt vóór uw ontslagdatum.  

Maak een afspraak voor een geneeskundig onderzoek.

Het is belangrijk dat u tijdig het geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten ondergaat. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de MGD. Het is belangrijk dat u dit ruim van tevoren doet, zodat u indien nodig nog tijdens uw actieve dienst een bepaald zorgtraject ingaat. Hierdoor vallen deze medische kosten nog onder de voorwaarden van de SZVK.

Sluit een zorgverzekering af.

Op de dag dat u de dienst verlaat stopt de ziektekostenverzekering bij de SZVK. Dit gebeurt automatisch. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het kiezen en afsluiten van een zorgverzekering. Dat is een verplichting vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat moet binnen 4 maanden na dienstverlating geregeld zijn. Hoe eerder dat geregeld is, hoe beter.

Zorgverzekering Zorgzaam

Zorgzaam biedt een uitgebreide collectieve zorgverzekering aan voor personen die een relatie hebben of hadden met Defensie. Om te voorkomen dat u onverzekerd raakt kan de SZVK uw gegevens doorgeven aan de Zorgzaam. Wilt u dit niet? Dan kunt u zelf een andere zorgverzekering afsluiten. De SZVK geeft uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan Zorgzaam door. Twee maanden voor dienstverlating ontvangt u hierover een SZVK-brief. Indien u een andere zorgverzekeraar wilt kiezen is dat uiteraard mogelijk. 

Optische hulpmiddelen zijn middelen die u helpen bij het zien, zoals brillen en contactlenzen.

Dit dient u zo snel mogelijk te melden via telefoonnummer 072 – 5278111.

Voor eenvoudige problemen kunt u een verwijzing aanvragen en een behandeling in de 'generalistische basis GGZ' volgen. Is uw situatie complexer, dan krijgt u mogelijk een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ. Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden.

Via de Zorgzoeker kunt u de gecontracteerde zorgaanbieders vinden. Hebt u geen internet? Dan kunt u natuurlijk altijd de helpdesk bellen op telefoonnummer 072 - 527 76 77.

Via de Zorgzoeker vindt u de zorgverleners waar u terecht kunt indien u een verwijskaart hebt gekregen.

In principe moet u de militair (tand)arts daar over informeren. Dit is van belang voor de volledigheid van uw medisch dossier en het zicht op uw inzetbaarheid.

Indien er sprake is van een samenhangende behandeling en verstrekking zijn geen afzonderlijke verwijskaarten benodigd. In alle overige gevallen wel.

U kunt vooraf naar uw onderdeelsarts en/of uw militaire tandarts gaan en hem vragen naar een doorlopende verwijskaart voor de gehele periode van de buitenlandplaatsing.

U dient alsnog binnen 2 weken na dagtekening van deze brief een verwijskaart te halen bij uw medisch zorgteam. Deze verwijskaart moet u op (laten) sturen naar SZVK.

U dient alsnog binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een verwijskaart te halen bij uw medisch zorgteam. De verwijskaart moet u op te (laten) sturen naar SZVK.

Indien uw militair arts van oordeel is dat u geen recht hebt kunt u in bezwaar gaan tegen het oordeel van de arts bij de centrale klachtencommissie militaire gezondheidszorg.

De verwijskaart is nodig om vast te stellen dat de civiele gezondheidszorg op advies van de militair verwijzer plaatsvindt. De onderdeelsarts en/of uw militaire tandarts weet dan waarom u zorg elders nodig hebt of hebt gehad en krijgt dan ook informatie terug van de civiele behandelaar. Het stelt hem in de gelegenheid uw medisch dossier goed bij te houden en uw inzetbaarheid te monitoren.

Als de zorg door de verzekeringsvoorwaarden is gedekt, kunt u de factuur opsturen naar de SZVK. De rekening wordt dan betaald. Indien er nog geen verwijskaart was verstrekt, dient u deze alsnog bij uw onderdeelsarts en/of militaire tandarts aan te vragen. U moet wel kunnen aangeven waarom u de zorg buiten de militaire geneeskundige dienst hebt afgenomen.

In tegenstelling tot de civiele praktijk heeft een militair geen vrije toegang tot een civiele fysiotherapeut. De militair wordt altijd door de onderdeelsarts verwezen naar de militaire dan wel civiele fysiotherapeut. Voor een civiele fysiotherapeut is dus een verwijskaart nodig.

In de regel stuurt de verwijzend arts de verwijskaart naar SZVK t.a.v. team MvD, Postbus 25031, 5600 RS  Eindhoven. U kunt als SZVK daarom vraagt de verwijskaart ook zelf opsturen. Enveloppen zijn aanwezig op de verschillende gezondheidscentra.

Het verwijsbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de militaire gezondheidszorg. Verwijskaarten werden in het verleden niet gekoppeld aan de rekeningen. Dat is nu wel het geval. Deze maatregel resulteert in een beter inzicht in de zorg die buiten Defensie wordt genoten. Daarnaast wordt de militaire (tand)arts ook beter geïnformeerd over de gezondheidstoestand van de militair.

Een verwijskaart kan tijdens een consult met een (tand)arts van de militaire geneeskundige dienst worden verstrekt. Sommige verwijskaarten kunnen aan de balie van het centrum worden verstrekt. Het is verstandig vooraf bij gezondheidscentrum of tandheelkundig centrum te informeren hoe de verstrekking van een verwijskaart plaatsvindt.

In principe gaat u naar een gezondheidscentrum of tandheelkundig centrum van Defensie. Maar indien u vooraf in overleg met onderdeelarts of militaire tandarts een verwijskaart hebt gekregen is bezoek aan civiele huisarts of tandarts mogelijk. Buiten reguliere werktijden kunt u het noodnummer van uw militaire gezondheidscentrum bellen om te overleggen of uw vraag kan wachten of dat het toch verstandig is een civuele huisarts of tandarts te bezoeken. In een noodsituatie kunt u altijd naar het ziekenhuis voor eerte hulp. In beide situaties moet u alsnog een verwijskaart bij uw MGD-arts halen en opsturen naar SZVK.

Wij verzoeken u de volgende documenten op te sturen:

- een geboortekaartje;

- een kopie van het diploma van de kraamverzorgende/verpleegkundige en

- een bewijs van hoeveel dagen opname in het ziekenhuis is geweest. Is er geen sprake van ziekenhuisopname? Stuur dan ter bevestiging hiervan een verklaring van de verloskundige/MGD/arts mee.

U declareert uw ziektekosten door het declaratieformulier in te vullen. Deze formulieren vindt u hier

U treft op het vergoedingenoverzicht alleen algemene beschrijvingen van de gedeclareerde/verwerkte kosten aan. Het geven van meer gedetailleerde informatie betreffende de gezondheid van een verzekerde (medische informatie) is op grond van de bestaande privacywetgeving niet toegestaan. Klik hier voor het voorbeeld en bekijk de toelichting.

U bent bij ons goed verzekerd voor medische kosten. Toch komt het voor dat u bepaalde kosten (gedeeltelijk) zelf draagt. Dit zijn dan kosten met betrekking tot een eigen bijdrage. Om deze bijdragen voor u helder en inzichtelijk te maken, ontvangt u van ons een vergoedingenoverzicht dat in één oogopslag weergeeft welke kosten er gemaakt zijn en of deze kosten voor uw eigen rekening komen. Van een eigen bijdrage kan sprake zijn bijvoorbeeld bij tandheelkundige zorg. Met dit vergoedingenoverzicht beschikt u over een duidelijk overzicht van uw declaraties.

De declaraties worden doorgaans binnen drie weken verwerkt. Stuur daarom de nota’s die wij voor u aan de zorgaanbieder moeten betalen direct naar ons toe. Dit ter voorkoming van herinneringsnota’s en eventuele incassokosten. Het kan zijn dat niet alle nota’s die gelijk zijn ingediend ook gelijktijdig worden uitbetaald. Soms duurt de verwerking van bepaalde nota’s langer.

- Kosten die niet zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden;
- Nota’s die te laat zijn ingezonden (nota’s moeten normaal gesproken binnen 3 jaar na de factuurdatum worden ingediend);
- Kosten waarbij niet is voldaan aan de voorschriften of bepalingen.

 

Zorgaanbieders kunnen hun nota’s rechtstreeks naar SZVK sturen. Ontvangt u toch een nota van een zorgaanbieder, dan kunt u deze onbetaald naar ons doorsturen. Vermeld s.v.p. op de nota “betalen aan zorgaanbieder”. Wij zorgen dan voor rechtstreekse betaling aan de zorgaanbieder. U hoeft dus geen notabedragen voor te schieten. Vermeld ook de geboortedatum van degene op wie de rekening betrekking heeft. Hou er rekening mee dat civiele zorg alleen voor vergoeding in aanmerking komt als er een verwijzing is van de militair arts.

Het adres voor indienen van nota’s is:

SZVK – Team MvD
Afdeling declaraties
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Wanneer u het met een afwijzing niet eens bent, schrijft u een brief naar:

SZVK
T.a.v. Klacht
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Administratiekantoor Univé zal uw brief zo snel mogelijk beantwoorden. Als u dan nog steeds vindt dat de afwijzing niet terecht is, schrijft u binnen zes weken een brief (bezwaarschrift) aan het bestuur van de SZVK. Hierna is er nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van het bestuur in beroep te gaan. Zie voor meer informatie artikel 12 Rechtsbescherming van de verzekeringsvoorwaarden.

Ja, met een verwijskaart krijgt u de bril en/of lenzen alsnog vergoed tot een maximum van € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Zie de verzekeringsvoorwaarden artikel 4.8.5.

U kunt op kosten van Defensie een dienstbril aangemeten en verstrekt krijgen.

Ja, tot een maximum van 250 euro per tijdvak van twee kalenderjaren. Zie de verzekeringsvoorwaarden artikel 4.9.4.

Per 1 januari 2013 is het beleid ten aanzien van het aanmeten van contactlenzen voor cosmetisch gebruik gewijzigd. Zowel de Zorgverzekeraar als het CMH zijn van mening dat het aanmeten van contactlenzen voor cosmetisch gebruik een activiteit is, die niet tot de primaire taken van een 2e lijn gezondheidsinstelling als het CMH behoort, maar bij voorkeur buiten het CMH moet plaatsvinden. Derhalve is verwijzing vanuit de eerste lijn door MGD-en naar het CMH aanmeten van contactlenzen voor cosmetisch gebruik niet mogelijk.

Voor medische indicatie kan de militair Huisarts nog wel doorverwijzen naar het CMH.

Medische indicatie voor contactlenzen CMH is:

– Ernstige hoornvliesonregelmatigheden;
- Bijzondere medische indicaties ter beoordeling van de maatschappij;
– <-6 of >+6 dioptrieën;
– Grote verschillen (> 4 dioptrieën) in sterkte tussen linker- en rechteroog (anisometropie);
 

Functionele indicatie
Sommige fucntie komen in aanmerking voor volledige vergoeding van contactlenzen zijn raadpleeg hiervoor het reglement functionele indicatie
te vinden op Brochures en formulieren.
 

Wij zijn wettelijk verplicht om het Burgerservicenummer van iedere verzekerde in onze administratie op te nemen. Indien wij u verzoeken dit nummer te verstrekken, dan bent u verplicht aan dat verzoek gehoor te geven. Uiteraard wordt dit gegeven door ons vertrouwelijk behandeld.

Nee, de Zorgverzekeringswet is niet van toepassing op de militair. De militair is voor zijn ziektekosten verzekerd bij de SZVK. U krijgt wel te maken met de Zorgverzekeringswet zodra u de dienst uitgaat. 
Als u de militaire dienst verlaat is het noodzakelijk om een zorgverzekering af te sluiten. De ziektekostenverzekering bij de SZVK stopt automatisch. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het kiezen en afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Het afsluiten van een zorgverzekering is een verplichting vanuit de Zorgverzekeringswet. 
 
Zie ook de vraag ‘Binnenkort ga ik de actieve dienst verlaten. Waar moet ik regelen of doen?’. 
 

Omdat u niet bent verzekerd conform de Zorgverzekeringswet. U bent verplicht verzekerd bij de SZVK. Uw SZVK-pasje is uw verzekeringskaart, ook in het buitenland.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy