Home
Militair uit dienst, SZVK, Zorgzaam, zorgverzekering Zorgzaam, zorgverzekering postactieve militairen, uitkeuring

Verlaat u de actieve dienst? Dan wordt u zonder medische selectie direct na ontslag automatisch overgezet naar Zorgzaam. U krijgt de basisverzekering Zorgzaam en een aanvullende verzekering van Zorgzaam aangeboden. Indien u met pensioen gaat en wilt dat de premie van Zorgzaam via het ABP geïnd wordt neem dan contact op met Zorgzaam om dit te regelen. Kijk voor meer informatie op www.zorgzaamverzekerd.nl

Geneeskundig onderzoek bij dienstverlating

Als u de actieve dienst verlaat, bent u verplicht een geneeskundig onderzoek te ondergaan (Militaire Ambtenarenwet art. 12h) teneinde de overdracht van de zorg, medisch en tandheelkundig, te waarborgen. Dit werd voorheen uitkeuren genoemd.
 
Hiervoor is het noodzakelijk dat tijdig, minimaal 2 maanden voor de datum van ontslag, een afspraak wordt gemaakt bij het gezondheidscentrum of ziekenboeg waar u onder valt. Maak de afspraak tijdig. Hiermee voorkomt u dat u terug moet komen en is het mogelijk een behandelplan te maken voor bestaande (dienst gerelateerde) klachten voordat u de dienst verlaat. U dient een civiele huisarts en tandarts te zoeken en de informatie van het geneeskundig onderzoek aan ze over te dragen. 
Bij dit onderzoek wordt nagegaan of er nog klachten of behandelingen zijn en wordt een overdracht geschreven voor de civiele huisarts of tandarts. 

Voor vragen kunt u terecht bij uw gezondheidscentrum of ziekenboeg. Download voor meer informatie de brochure 'Van militaire naar civiele zorgverlening'.
 

Ziektekosten SZVK na einde actieve dienst

Hebt u vragen over het recht op (na)zorg die nog voor rekening komt van de SZVK, nadat u de actieve dienst hebt verlaten? Bekijk dan bij brochures en formulieren de verzekeringsvoorwaarden. (artikel 7.4.2, artikel 7.5 en artikel 9.3)
 
Artikel 7.4.2: Voltooiing tandheelkundige behandeling na beeindiging actieve dienst

De deelnemer, die naar het oordeel van de tandarts regiomanager of de commandant DTD, buiten zijn schuld bij
dienstverlating nog onder daadwerkelijke militair tandheelkundige behandeling is, heeft aanspraak op voltooiing
van deze behandeling, onder de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket.

Artikel 7.5: Voltooiing behandeling na beëindiging actieve dienst
De deelnemer, die op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, buiten zijn schuld om, nog onder daadwerkelijke militair medische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze behandeling, onder de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket. 
 
Artikel 9.3: Begin en einde van de dekking 
De deelnemer heeft recht op vergoeding van de kosten, zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden, voor zover gemaakt tijdens de periode waarin deze verzekering van kracht is. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/of de datum van de leverantie, en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. Is het geval de nota betrekking heeft op een diagnose-behandelcombinatie (DBC) die is aangevangen voor de einddatum van de verzekering, geldt voor gespecialiseerde GGZ een maximale periode van 365 dagen na opening van de DBC en voor medisch-specialistische zorg 120 dagen.
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden waarin wordt uitlegd wat er met de artikelen 7.4.2, 7.5 en 9.3 wordt bedoeld:
  • Als er nog behandelingen fysiotherapie noodzakelijk zijn en deze worden door de MGD gegeven, dan vallen deze tot maximaal 3 maanden na het verlaten van de actieve dienst onder de voorwaarden van de SZVK.
  • Is er bij het CMH, voorafgaand aan het verlaten van de actieve dienst, een DBC geopend dan mag de behandeling, die onder de geopende DBC valt worden afgemaakt. Wel is het raadzaam dit te bespreken met de behandelend arts van het CMH. Als het een chronische aandoening betreft, is een verwijzing naar een civiele arts in de regel raadzaam.
  • Is er tijdens het geneeskundig onderzoek gebleken dat er gehoorschade is, dan is het belangrijk dat het vervolgtraject direct wordt opgestart. Om voor vergoeding van de SZVK in aanmerking te komen is het uitgangspunt dat het hoortoestel is geleverd vóór het verlaten van de actieve dienst. 
Ons advies is om in voorkomende gevallen contact met onze Helpdesk op te nemen. Het telefoonnummer van de Helpdesk is 072 527 76 77. De Helpdesk is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur te bereiken.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy