Home
Militair uit dienst, SZVK, Zorgzaam, zorgverzekering Zorgzaam, zorgverzekering postactieve militairen, uitkeuring

Zorgverzekering kiezen

Verlaat u de actieve dienst?Vergeet dan niet om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Op de dag dat u de dienst verlaat stopt uw ziektekostenverzekering bij de SZVK. Dit gebeurt automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Dat is een verplichting vanuit de Zorgverzekeringswet. U hebt hiervoor maximaal 4 maanden de tijd. Hoe eerder u dit regelt, hoe beter. U kunt zelf uw nieuwe zorgverzekering kiezen.

Zorgverzekering Zorgzaam
Om te voorkomen dat u onverzekerd de dienst verlaat kunnen wij uw gegevens doorgeven aan Zorgzaam. Zij bieden een uitgebreide collectieve zorgverzekering aan voor personen die een relatie hebben of hadden met Defensie. Sluit u aansluitend bij Zorgzaam een zorgverzekering af? Dan accepteert Zorgzaam u voor de aanvullende verzekeringen zonder medische beoordeling. Klik hier voor meer informatie over Zorgzaam. Alleen met uw toestemming kan de SZVK uw gegevens doorgeven aan Zorgzaam. Wilt u dit? Stuur dan het formulier terug. U ontvangt vervolgens een aanbod voor een zorgverzekering en een inschrijfmogelijkheid. Wilt u dit niet? Dan kunt u zelf een andere zorgverzekering afsluiten.
 

In plaats van het formulier terug te sturen kunt u ook online (via het contactformulier) aangeven dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan Zorgzaam. In het contactformulier kiest u dan het onderwerp overig en bij de tekst kunt u aangeven dat u toestemming geeft dat uw gegevens worden doorgegeven aan Zorgzaam. U ontvangt dan uw aanbod zo snel mogelijk. Klik hier om bij het contactformulier te komen.

 

Geneeskundig onderzoek bij dienstverlating

Als u de actieve dienst verlaat, bent u verplicht een geneeskundig onderzoek te ondergaan (Militaire Ambtenarenwet art. 12h) teneinde de overdracht van de zorg, medisch en tandheelkundig, te waarborgen. Dit werd voorheen uitkeuren genoemd.
 
Hiervoor is het noodzakelijk dat tijdig, minimaal 2 maanden voor de datum van ontslag, een afspraak wordt gemaakt bij het gezondheidscentrum of ziekenboeg waar u onder valt. Maak de afspraak tijdig. Hiermee voorkomt u dat u terug moet komen en is het mogelijk een behandelplan te maken voor bestaande (dienst gerelateerde) klachten voordat u de dienst verlaat. U dient een civiele huisarts en tandarts te zoeken en de informatie van het geneeskundig onderzoek aan ze over te dragen. 
Bij dit onderzoek wordt nagegaan of er nog klachten of behandelingen zijn en wordt een overdracht geschreven voor de civiele huisarts of tandarts. 

Voor vragen kunt u terecht bij uw gezondheidscentrum of ziekenboeg. Verlaat u vanaf 1 maart 2021 de dienst, download voor meer informatie de brochure 'Van militaire naar civiele zorgverlening'.
 

Ziektekosten SZVK na einde actieve dienst

Hebt u vragen over het recht op (na)zorg die nog voor rekening komt van de SZVK, nadat u de actieve dienst hebt verlaten? Bekijk dan bij brochures en formulieren de verzekeringsvoorwaarden. (artikel 7.4.1, artikel 7.5 en artikel 9.3)
 
Artikel 7.4.1: Voltooiing tandheelkundige behandeling na beeindiging actieve dienst

De deelnemer, die naar het oordeel van de tandarts regiomanager of de commandant DTD, buiten zijn schuld bij dienstverlating nog onder daadwerkelijke militair tandheelkundige behandeling is, heeft aanspraak op voltooiing van deze behandeling, onder de voorwaarden in het basispakket en de uitbreiding basispakket.

Artikel 7.5: Voltooiing behandeling na beëindiging actieve dienst
De deelnemer die, op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, nog onder militair medische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze, binnen de voorwaarden van het basispakket en de uitbreiding basispakket geldende, behandeling bij de MGD. De zorg dient te worden geleverd door de MGD en een direct gevolg te zijn van het geneeskundig onderzoek dienst- verlaten of aantoonbaar onderdeel uit te maken van het traject voor afronding van de militair medische behande- ling. Alleen met schriftelijke onderbouwing van de arts/specialist mag voltooiing van een militair medische behan- deling door een (civiele) zorgaanbieder worden verzorgd. Zorg vanwege een chronische aandoening komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 
Artikel 9.3: Begin en einde van de dekking 
De deelnemer heeft recht op vergoeding van de kosten, zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden, voor zover gemaakt tijdens de periode waarin deze verzekering van kracht is. Bepalend daarbij is de behandeldatum en/ of de datum van de leverantie, en niet de datum waarop de nota is uitgeschreven. In het geval de nota betrekking heeft op een DBC die is aangevangen voor de einddatum van de verzekering, geldt een maximale periode voor de duur van de DBC.
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden waarin wordt uitlegd wat er met de artikelen 7.4.1, 7.5 en 9.3 wordt bedoeld:
  • Als er nog behandelingen fysiotherapie noodzakelijk zijn en deze worden door de MGD gegeven, dan vallen deze tot maximaal 3 maanden na het verlaten van de actieve dienst onder de voorwaarden van de SZVK.
  • Is er bij het CMH, voorafgaand aan het verlaten van de actieve dienst, een DBC geopend dan mag de behandeling, die onder de geopende DBC valt worden afgemaakt. Wel is het raadzaam dit te bespreken met de behandelend arts van het CMH. Als het een chronische aandoening betreft, is een verwijzing naar een civiele arts in de regel raadzaam.
  • Is er tijdens het geneeskundig onderzoek gebleken dat er gehoorschade is, dan is het belangrijk dat het vervolgtraject direct wordt opgestart. Om voor vergoeding van de SZVK in aanmerking te komen is het uitgangspunt dat het hoortoestel is geleverd vóór het verlaten van de actieve dienst. 
Ons advies is om in voorkomende gevallen contact met onze Helpdesk op te nemen. Het telefoonnummer van de Helpdesk is 072 527 76 77. De Helpdesk is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur te bereiken.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy