Home
Vergoeding ziekenhuisopname ziektekostenverzekering SZVK

Er is aanspraak op vergoeding van de kosten voor medisch noodzakelijk verblijf van 24 uur of langer in verband met huisartsenzorg, verloskundige zorg, medisch-specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ en chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard zoals opgenomen in deze verzekeringsvoorwaarden, gedurende een onafgebroken periode van maximaal 3 jaar (1095 dagen). Verblijf omvat ook de noodzakelijke verpleging, verzorging en paramedische zorg. Een onderbreking van maximaal 30 dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 3 jaar (1095 dagen). Onderbrekingen door weekend- en vakantieverlof tellen wél mee voor de berekening van de 3 jaar.

Het verblijf vindt plaats in een ziekenhuis, op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, in een GGZ-instelling of in een revalidatie-instelling die voldoen aan de eisen zoals de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) deze stelt aan een instelling. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de geneeskundige zorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten wordt verleend. Voor verblijf is een voorschrift noodzakelijk van een huisarts, verloskundige, medisch-specialist, psychiater of kaakchirurg. Zij stellen vast of verblijf medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg.

De volgende bepalingen gelden:

– De deelnemer heeft vooraf toestemming nodig als sprake is van gespecialiseerde GGZ met verblijf. Verstrijkt binnenkort de termijn waarvoor toestemming is gegeven? Dan moet de deelnemer opnieuw toestemming aanvragen. De deelnemer kan samen met zijn zorgaanbieder toestemming aanvragen met het “Formulier gespecialiseerde GGZ met verblijf” te vinden op brochures en formulieren. Vraag de toestemming ten minste 2 maanden voor het verstrijken van de termijn aan zodat de deelnemer zeker weet dat de aanvraag op tijd wordt verwerkt.

– Indien er sprake is van een verblijf in een ziekenhuis van meer dan 21 dagen, moet een verzoek tot voortgezet ziekenhuisverblijf bij de maatschappij worden ingediend, onder opgave van de reden van verdere medisch-specialistische behandeling en verblijf in een ziekenhuis;

– Op het moment dat niet langer medische gronden voor medisch-specialistische hulp in combinatie met verblijf in een ziekenhuis aanwezig zijn, dient dit direct aan de maatschappij te worden gemeld;

– Indien er sprake is van een onacceptabele wachttijd voor een opname kan er contact opgenomen worden met Univé Afdeling Zorgadvies en -bemiddeling telefoonnummer: ‘Zorgadvies en Bemiddeling: 088- 13 116 17.


– De deelnemer kan zijn vordering op de maatschappij voor gespecialiseerde GGZ met verblijf niet overdragen aan zorgaanbieders of anderen met wie de maatschappij geen overeenkomst heeft gesloten. Dit is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy