Home
Vergoeding tandheelkundige vergoedingen ziektekostenverzekering SZVK

Tandheelkundige vergoedingen

De verstrekkingen en vergoedingen ten aanzien van tandheelkundige zorg zijn verdeeld in drie groepen:
 

a. Tandprotheticus en mondhygiënist;

b. Tandheelkundige behandelingen;

c. Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen.
 
De deelnemer heeft alleen recht op vergoeding van tandheelkundige zorg verleend door de Defensie Tandheelkundige Dienst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor civiele tandheelkundige zorg, is een verwijskaart noodzakelijk van de militaire tandarts. Voor parodontale zorg Dutch Periodontal Screening Index-B (DPSI-B) of vergelijkbare categorie in de nieuwe European Federation of Periodontology (EFP) classificatie verleend door de mondhygiëniste en orthodontische zorg is een verwijsbrief van een Defensie tandarts noodzakelijk, maar geen verwijskaart. Noodhulp in de avond en het weekend wordt vergoed.

 

Tandprotheticus en mondhygiënist

Volledige vergoeding van de kosten van prothetische voorzieningen door een tandprotheticus. Voor de kosten van
preventie en mondhygiëne door een vrijgevestigd mondhygiënist wordt een volledige vergoeding verleend van het
tussen de maatschappij en de vrijgevestigd mondhygiënist overeengekomen tarief.
 

Tandheelkundige behandelingen

Voor de hierna vermelde zorg door een tandarts dan wel een tandarts-orthodontist worden vergoedingen of
tegemoetkomingen toegekend tot ten hoogste de in dit artikel vermelde percentages van de geldende
Wmg-tarieven en bedragen.
Ingeval een tandarts of een medisch-specialist het nodig oordeelt dat poliklinische tandheelkundige zorg door een
kaakchirurg wordt verleend en daarvan schriftelijk heeft doen blijken, beperkt de vergoeding zich tot het honorarium
van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten. Er is voorafgaande toestemming nodig voor behandelingen
opgenomen in de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie. Deze lijst is raadpleegbaar op www.szvk.nl.
Voor vragen kan de deelnemer contact opnemen via telefoonnummer (072) 527 76 77.
 
De vermelde tegemoetkomingen of vergoedingen zijn inclusief materiaal- en techniekkosten:
 
C Consultatie en diagnostiek (inclusief techniekkosten): 100%;
 
X Maken en/of beoordelen foto’s: 100%;
 
M Preventieve mondzorg: 100%;
 
A Verdoving: 100%;
 
B Verdoving door middel van een roesje: 100%;
 
E Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie): 100%;
 
V Vullingen (inclusief techniekkosten): 100%;
 
R – Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening (R29);
– Opbouw plastisch materiaal (R31);
– Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond (R71);
– Vernieuwen schildje van plastisch materiaal (R72);
– Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties (R74);
– Opnieuw vastzetten plakbrug (R75);
Vergoeding (inclusief bijbehorende techniekkosten): 100%.
– Alle overige behandelingen voor inlays, kronen, bruggen (inclusief bijbehorende materiaal- en techniekkosten):
– 100% als deze behandelingen worden uitgevoerd door de Defensie Tandheelkundige Dienst;
– 70% als deze behandelingen worden uitgevoerd door een andere zorgaanbieder.
In één kalenderjaar wordt per deelnemer in de gezamenlijke kosten van meervlaksinlays, kronen en brugdelen een
tegemoetkoming toegekend tot ten hoogste zes gebitselementen. Vergoeding van deze verrichtingen boven het
gestelde maximum aantal van zes is mogelijk indien voorafgaand machtiging is verstrekt door de commandant
Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD).
 
G Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) (inclusief techniekkosten): 100%;
Voor gnathologische behandeling door een erkend centrum voor bijzondere tandheelkunde wordt een
tegemoetkoming toegekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1.1.. Eveneens wordt deze vergoeding
verleend indien de zorg wordt verleend onder de verantwoordelijkheid van een Nederlandse universiteit.
 
H Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (inclusief techniekkosten): 100%;
 
P Kunstgebitten (uitneembare prothetische voorzieningen) (inclusief techniekkosten): 100%;
 
T Tandvleesbehandelingen (parodontologie) (inclusief techniekkosten): 100%;
Indien parodontologische verrichtingen worden uitgevoerd door een kaakchirurg is eveneens het bepaalde in
artikel 4.1.1. van overeenkomstige toepassing.
 
F Beugels (gebitsregulatie/orthodontie - A-codes) (inclusief techniekkosten)
1. Voor gebitsregulatie, in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische of gnathologische behandeling, is voorafgaande machtiging vereist. Indien in verband met een kaakchirurgische behandeling een machtiging is verkregen en de gebitsregulerende behandeling, door omstandigheden anders dan operationele inzet, niet binnen twee jaar wordt gevolgd door de gemachtigde kaakchirurgische behandeling, is de deelnemer verplicht de reeds vergoede bedragen van de gebitsregulatie terug te betalen.
De maatschappij kan in overleg met de deelnemer een termijn van terugbetaling vaststellen:
a. Indien in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische behandeling, uitgezonderd de kaakchirurgische ingrepen, vermeld onder H, Chirurgische ingrepen en onder T, Tandvleesbehandelingen: 100%;
b. Indien in samenhang met een gnathologische behandeling vermeld onder G: 10
2. Voor reparatie of vervanging van een beugel (F811A), herstel of vervanging van retentie-apparatuur (F812A) en het plaatsen van een extra retentiebeugel per kaak (F813A) en het plaatsen van retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt (F814A):
100%. Om voor vergoeding van deze codes in aanmerking te komen, is geen voorafgaande machtiging van de maatschappij benodigd;
3. De adviserend tandarts kan na overleg met de Commandant DTD toestemming verlenen voor de 100% vergoeding van een orthodontische behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelijk acht.
Voor overige orthodontische behandelingen geldt een vergoeding van 70%.
De vergoeding voor bijzondere orthodontie (B en C codes) valt onder artikel 4.14.3..
 
J Implantaten (implantologie) (inclusief techniekkosten)
Implantaten in de tandeloze kaak: 100%
Voor het toekennen van een tegemoetkoming voor implantaten, die alleen eenmalig, voor een tandeloze kaak kunnen worden verstrekt, is voorafgaande machtiging vereist. Voor het toekennen van een tegemoetkoming voor
de mesostructuur, de overkappingsprothese en het rebasen van een overkappingsprothese is eveneens voorafgaande machtiging vereist. Voor de implantaten in de tandeloze kaak, de mesostructuur en de bijbehorende uitneembare prothese wordt een vergoeding verleend van 100%, inclusief materiaal- en techniekkosten. Indien de behandeling wordt uitgevoerd door een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of een gedifferentieerd multidisciplinair centrum bedraagt het vergoedingspercentage voor het honorariumdeel van deze niet-klinische behandeling eveneens 100%. Indien de behandeling wordt uitgevoerd door een kaakchirurg bedraagt het vergoedingspercentage 100% van het honorarium van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten. Voor het initieel onderzoek implantologie (J01), verlengd onderzoek implantologie (J02), proefopstelling inclusief techniek- en materiaalkosten (J03), implantaatpositionering op grond van CT-scan (J05) en voor nazorg implantologie (J60 en J61) is geen voorafgaande machtiging vereist. De vergoeding voor de codes J01, J02, J03, J05, J60 en J61 bedraagt 100%, als het onderzoek is verricht door een Defensie tandarts parodontoloog of Defensie kaakchirurg.
Implantaten in de niet-tandeloze kaak (inclusief materiaal- en techniekkosten):
– 100% als deze behandeling wordt uitgevoerd door de Defensie Tandheelkundige Dienst;
- 100% als deze behandeling wordt uitgevoerd door een andere zorgaanbieder na voorfgaande toestemming van Commandant DTD,
   Discplinie coördintor DTD of tandarts-paradontoloog DTD;
– 70% als de behandeling wordt uitgevoerd door een andere zorgaanbieder;
– Als de behandeling wordt uitgevoerd door een kaakchirurg bedraagt het vergoedingspercentage eveneens 70% van het honorarium van de kaakchirurg en de bijkomende ziekenhuiskosten.
 
U Uurtarieven (100%)
Voor het toekennen van een tegemoetkoming is voorafgaande machtiging vereist. Voor een second opinion aangaande een tandheelkundig behandelvoorstel wordt maximaal éénmaal per jaar een tegemoetkoming verleend.
Voor deze second opinion kan men zich wenden tot de informatiedesk van de Stichting TIP (Tandheelkundig Informatiepunt), via www.allesoverhetgebit.nl/contact.
 

Bijzondere tandheelkundige zorg

De kosten van tandheelkundige behandeling in gevallen, waarin een lichamelijke aandoening, dan wel een aangeboren of verworven tandheelkundige afwijking heeft geleid tot een ernstige functiestoornis van het kauwstelsel, worden vergoed. Orthodontische hulp valt alleen onder de bijzondere tandheelkunde als er sprake is een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk is. Er geldt alleen een vergoeding als het gaat om de behandeling van een zeer ernstige afwijking die vergelijkbaar is met een schisisafwijking (B en C codes). Het betreft de volgende afwijkingen:
 
a. Agenesie: het niet aangelegd zijn van blijvende gebitselementen;
b. Amelogenesis imperfecta: een ontwikkelingsstoornis van tandglazuur en of tandbeen;
c. Dento-alveolair defect: een aangeboren defect of een defect ten gevolge van een ongeval, waarbij normale prothetische voorzieningen niet toereikend zijn;
d. Cheilo- en/of gnatho- en/of palatoschisis: een lip- en/of kaak- en/ of verhemeltespleet;
e. Oro-maxillo-faciaal defect: een uitgebreid defect aan de mond of kaak of het aangezicht, eventueel na een voorgaande chirurgische behandeling.
Het recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien:
– De behandeling een benadering in teamverband en/of bijzondere deskundigheid vereist en
– De behandeling plaatsvindt in een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of een gedifferentieerd multidisciplinair centrum en
– De maatschappij op een daartoe strekkend verzoek, vergezeld van een door hem goedgekeurd behandelingsplan, tevoren toestemming heeft gegeven;
– De Commandant DTD kan eveneens toestemming verlenen voor de 100%-vergoeding van een behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelijk acht.
Geen toestemming wordt verleend indien de voorgestelde behandeling niet doelmatig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd is.
 

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy