Home

Generalistische basis GGZ

Tot de Generalistische basis GGZ behoren diagnostiek en kortdurende, generalistische behandeling van niet-complexe psychische aandoeningen/stoornissen.
 
Aanspraak bestaat vergoeding van de kosten voor generalistische basis GGZ zoals psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden. De deelnemer maakt samen met de regiebehandelaar een behandelplan waarin de deelnemer
afspreekt welke zorg nodig is en hoe lang de zorg gaat duren. De regiebehandelaar stelt vervolgens vast op welke zorg de deelnemer recht heeft.
De behandeling (interventie) moet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. De interventies die hieraan voldoen zijn opgenomen in de Lijst therapieën GGZ.
In deze lijst staat welke therapieën wel en niet voldoen en in welke situaties ze mogen worden toegepast. De lijst is raadpleegbaar op brochures en formulieren.
 
Deze zorg wordt verleend door een zorgaanbieder die een kwaliteitsstatuut GGZ heeft, dat is geregistreerd op de
website GGZ Kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder is opgenomen wie verantwoordelijk is
voor de coördinatie van de zorg. Dit is de regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan zijn:
1. Regiebehandelaar GB GGZ vrijgevestigd zijn: een klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog;
2. Regiebehandelaar GB GGZ in een instelling zijn: klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog,
psychiater, de specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG,
klinisch geriater, of verpleegkundig-specialist. Onder eindverantwoordelijkheid van de regiebehandelaar mag
een deel van de zorg ook worden verleend door een zorgaanbieder, die is opgenomen in de DBC-beroepentabel
GGZ van de NZa;
3. Regiebehandelaar GB GGZ voor een behandeling gestart onder de Jeugdwet zijn: kinder- en jeugdpsycholoog NIP
of orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste
prestatie) als de deelnemer 18 jaar is geworden.
 
De deelnemer kan zijn vordering op de maatschappij voor generalistische basis GGZ niet overdragen aan zorgaanbieders
of anderen met wie de maatschappij geen overeenkomst heeft gesloten. Dit is een beding als bedoeld in
artikel 3:83 lid 2 BW.
 

Voorschrijfvereisten

U dient zichDe deelnemer moet zich in eerste instantie wenden tot de MGD/MGGZ. Voor generalistische basis GGZ is een verwijskaart van een huisarts, bedrijfsarts, medisch-specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts) noodzakelijk. Indien de deelnemer GGZ ontving op basis van de Jeugdwet en geen verwijsbrief heeft van een van hierboven genoemde verwijzers, dan heeft u een nieuwe verwijskaart nodig.
 

Uitgesloten behandelingen

U hebt geen recht op:

•       Zorg bij leerstoornissen;
•       Zelfhulp;
•       Preventie en dienstverlening;
•       Intelligentieonderzoek.

Niet-klinische gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg zoals psychiaters en klinisch psychologen
deze plegen te bieden, met inbegrip van de daarmee gepaard gaande verpleging, alsmede de bij de behandeling
behorende geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen. Begeleidingsactiviteiten kunnen onderdeel zijn
van de geneeskundige zorg als deze onlosmakelijk onderdeel zijn van de behandeling. De activiteiten moeten
voortvloeien uit het behandelplan en noodzakelijk zijn om het behandeldoel te realiseren. Ook moeten de activiteiten
plaatsvinden onder aansturing van de regiebehandelaar. De regiebehandelaar krijgt terugkoppeling over deze
activiteiten. Voor de activiteiten is deskundigheid op het niveau van de behandelaar noodzakelijk.
De deelnemer kan zijn vordering op de maatschappij voor gespecialiseerde GGZ niet overdragen aan
zorgaanbieders of anderen met wie de maatschappij geen overeenkomst heeft gesloten. Dit is een beding als
bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 
De behandeling (interventie) moet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. De interventies die hieraan
voldoen zijn opgenomen in de Lijst therapieën GGZ. In deze lijst staat welke therapieën wel en niet voldoen en in
welke situaties ze mogen worden toegepast. De lijst is raadpleegbaar op brochures en formulieren.
De zorg wordt verleend door een zorgaanbieder die een kwaliteitsstatuut GGZ heeft, dat is geregistreerd op de
website GGZ Kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder is opgenomen wie verantwoordelijk is
voor de coördinatie van de zorg. Dit is de regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan zijn:
1. Regiebehandelaar SGGZ vrijgevestigd zijn: psychiater, klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut;
2. Regiebehandelaar SGGZ in een instelling zijn: psychiater, klinisch (neuro) psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog,
specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch
geriater of verpleegkundig-specialist. Onder eindverantwoordelijkheid van de regiebehandelaar mag een deel
van de zorg ook worden verleend door een zorgaanbieder, die is opgenomen in de DBC-beroepentabel GGZ die
is vastgesteld door de NZa;
3. Regiebehandelaar SGGZ voor een behandeling gestart onder de Jeugdwet zijn: kinder- en jeugdpsycholoog NIP
en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste
prestatie) als de deelnemer 18 jaar is geworden. De deelnemer kan zijn vordering op de maatschappij voor
niet-klinische gespecialiseerde GGZ niet overdragen aan zorgaanbieders of anderen met wie de maatschappij
geen overeenkomst heeft gesloten. Dit is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 

Voorschrijfvereisten

U moet zich  in eerste instantie wenden tot de MGD/MGGZ. Voor niet-klinische geestelijke gezondheidszorg is een voorschrift van een huisarts, bedrijfsarts, medisch-specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts) noodzakelijk. Indien de deelnemer GGZ ontving op basis van de Jeugdwet en geen verwijskaart heeft van een van hierboven genoemde verwijzers, dan heeft u een nieuwe verwijskaart nodig.

Uitgesloten behandelingen

U hebt geen recht op:

•       Zorg bij leerstoornissen;
•       Zelfhulp;
•       Preventie en dienstverlening;

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy