Home
Vergoeding farmaceutische zorg ziektekostenverzekering SZVK
De kosten van farmaceutische zorg conform de bij Regeling zorgverzekering aangewezen geregistreerde genees- middelen alsmede de kosten van andere geneesmiddelen als bedoeld in de Geneesmiddelenwet, op voorwaarde dat het rationele farmacotherapie betreft, zoals omschreven in artikel 2.8., eerste lid, sub b. van het Besluit zorgverze- kering worden vergoed. Voorwaarde hierbij is dat de middelen zijn afgeleverd op voorschrift van een huisarts, medisch-specialist, tandarts, orthodontist, kaakchirurg, verloskundige, physician assistant of verpleegkundige onder verantwoordelijkheid van een apotheker of apotheekhoudend huisarts, tenzij de maatschappij anders bepaalt.

Farmaceutische zorg omvat ook advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden voor medicatiebeoor- deling en verantwoord gebruik van geneesmiddelen.
Op de vergoeding van geneesmiddelen is het door de overheid vastgestelde geneesmiddelenvergoedingssysteem GVS van toepassing. Een geneesmiddel dat de stof bevat waarvan de stofnaam is vermeld op het voorschrift, komt voor vergoeding in aanmerking. De SZVK kan in afwijking van het voorgaande besluiten om slechts vergoeding te verlenen voor het daartoe door de maatschappij in het Reglement farmaceutische zorg SZVK aangewezen geregistreerde geneesmiddel, tenzij het aangewezen geneesmiddel voor de deelnemer volgens de behandelend arts niet medisch is verantwoord.
 
Geneesmiddelen, die worden verstrekt uit hoofde van de Regeling van de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse zorgautoriteit worden uitsluitend vergoed als onderdeel van medisch-specialistische zorg. Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname, dagbehandeling of polikliniekbezoek en farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis worden uitsluitend vergoed als onderdeel van medisch-specialistische zorg.
 
De Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg SZVK maken deel uit van deze verzekeringsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. Geneesmiddelen, die zijn opgenomen in bijlage 5 van de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg van de Nederlandse zorgautoriteit worden uitsluitend vergoed als onderdeel van medisch-specialistische zorg.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy