Home
Vergoeding contactlenzen ziektekostenverzekering SZVK

Voor optische hulpmiddelen, geleverd door een erkende leverancier, wordt alleen een tegemoetkoming of vergoeding toegekend, indien er een verwijskaart is van een militair huisarts of militair specialist.
 

Aanschaf of vervanging

U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen van in totaal maximaal € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Bij de gespecificeerde declaratie moet een brilvoorschrift van een opticien, optometrist, huisarts of medisch-specialist worden overlegd. Het tijdvak van twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt. Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van het jaar waarin opnieuw kosten worden gemaakt. Voor de aanschaf of vervanging van optische hulpmiddelen, waarvoor volgens het gestelde in dit artikel een tegemoetkoming wordt verleend, is geen voorafgaande machtiging van de maatschappij nodig;
 

Uitbreiding basispakket

Contactlenzen op basis van een functionele indicatie worden volledig vergoed. De kosten van contactlenzenvloeistof worden eveneens vergoed tot maximaal € 50 per kalenderjaar. De functiegroepen, die in aanmerking kunnen komen voor vergoeding, zijn vermeld in het Reglement functionele indicatie SZVK. Om voor vergoeding in aanmer-king te komen is een verklaring “functionele indicatie” van de verantwoordelijk militair arts (VMA) of bedrijfsarts vereist. De verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Voor de aanschaf van lenzen moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:
- De contactlenzen moeten worden aangemeten door een optometrist;
-  De controle van de contactlenzen moet plaatsvinden door een optometrist en dient 1 keer per half jaar plaats te vinden.
Voor de aanschaf is een machtiging van de maatschappij noodzakelijk. Na de afgifte van de machtiging, kunnen de lenzen bij een civiele opticien worden aangemeten mits aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.

Voorwaarden optische hulpmiddelen

 Voor optische hulpmiddelen, geleverd door een erkende leverancier, wordt alleen een tegemoetkoming of vergoeding
toegekend, indien er een verwijskaart is van een militair huisarts of militair specialist.
a. Een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen en brilmonturen
van in totaal maximaal € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Bij de gespecificeerde declaratie moet een
brilvoorschrift van een opticien, optometrist, huisarts of medisch-specialist worden overlegd. Het tijdvak van
twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar, waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt.
Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van
het jaar, waarin opnieuw kosten worden gemaakt. Voor de aanschaf of vervanging van optische hulpmiddelen,
waarvoor volgens het gestelde in dit artikel een tegemoetkoming wordt verleend, is geen voorafgaande
machtiging van de maatschappij nodig;
b. Indien prismatische of lenticulaire glazen zijn voorgeschreven, worden de extra kosten van het aanbrengen van
deze voorzieningen vergoed;
c. Bij tussentijdse wijziging van de sterkte gedurende het onder 4.9.4. sub a. genoemde tijdvak bestaat geen
aanspraak op een extra tegemoetkoming voor vervanging van brillenglazen en contactlenzen, indien daarmede
de onder 4.9.4. sub a. genoemde maximum vergoeding wordt overschreden;
d. Vergoeding van de naar het oordeel van de maatschappij noodzakelijke kosten van brillenglazen en contactlenzen
bij aanschaf of bij vervanging binnen 12 maanden na een eerdere aanschaf. Voorafgaand aan die aanschaf
of vervanging is machtiging van de maatschappij vereist. Bij de aanvraag dient een gemotiveerde verklaring van
de behandelend oogarts te worden overgelegd. De in dit artikel bedoelde indicaties zijn:
– Ernstige hoornvliesonregelmatigheden;
– Bijzondere medische indicaties ter beoordeling van de maatschappij;
– <-6 of >+6 dioptrieën;
– Grote verschillen (> 4 dioptrieën) in sterkte tussen linker- en rechteroog (anisometropie);
– Sterke cilindervorming (hoog astigmatisme) van > 4 dioptrieën;
e. Contactlenzenvloeistof wordt slechts vergoed als er sprake is van een onder 4.9.4. sub d. genoemde medische
indicatie voor contactlenzen. De vergoeding bedraagt maximaal € 50 per kalenderjaar;
f. Vergoeding van de kosten van bandagelenzen (zonder visuscorrigerende werking) en bijzondere optische
hulpmiddelen voor rechtstreekse waarneming als bedoeld in het Reglement hulpmiddelen SZVK. Voorafgaand
aan de aanschaf of vervanging van deze hulpmiddelen is machtiging van de maatschappij vereist. Bij de aanvraag
dient een gemotiveerde verklaring van de behandelend oogarts te worden overgelegd;
g. De verwijskaart van de huisarts of medisch-specialist mag niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van
levering van de desbetreffende optische hulpmiddelen en op de factuur dient de sterkte van de glazen of lenzen
vermeld te staan. Reparatiekosten voor optische hulpmiddelen komen niet voor toekenning van enige tegemoetkoming in aanmerking. De deelnemer dient zich voor het verkrijgen van een voorschrift van bandagecontactlenzen te wenden tot de oogarts van het Centraal Militair Hospitaal.
 

 

Zie Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK, het Reglement hulpmiddelen en het Reglement functionele indicatie voor de voorwaarden op Brochures en formulieren.

 

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy