Home
Vergoeding bevalling en kraamzorg ziektekostenverzekering SZVK

Bevalling thuis of in een ziekenhuis of een geboortecentrum:

a. Volledige vergoeding van het honorarium voor verloskundige zorg (inclusief voor- en nazorg);

b. - Zonder medische noodzaak: Volledige vergoeding van de kosten voor het gebruik van een verloskamer in een ziekenhuis of een geboortecentrum;

- Met medische noodzaak: Volledige vergoeding van de verblijfskosten voor moeder en kind tezamen in het geboortecentrum of de verzekerde klasse van het ziekenhuis;

c. Vergoeding van kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraamzorg, van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur binnen een periode van tien dagen direct aansluitend op de bevalling. Het daadwerkelijke aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld en toegekend door het kraamcentrum. Het kraamcentrum bepaalt het recht op het aantal uren kraamzorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg staat op de website van de SZVK. Deze kraamzorg moet ten minste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum worden aangevraagd. Voor meer informatie over kraamzorg en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Zorgadvies en bemiddeling. Zij zijn op werkdagen van 8.30 -17 bereikbaar op telefoonnummer 072-5277677, keuze 2 in het menu.

In plaats van kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraamzorg, kan worden gekozen voor een vaste vergoeding van € 1.475 per bevalling. Voorwaarde hierbij is dat de deelnemer zelf heeft voorzien in professionele kraamzorg door een verpleegkundige dan wel kraamverzorgende. Na afloop van de kraamperiode dient een kopie van het diploma van de door de deelnemer gecontracteerde verpleegkundige/kraamverzorgende te worden overgelegd om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor elke wegens opname in het ziekenhuis verbleven dag (met uitzondering van de dag van ontslag uit het ziekenhuis) wordt op de vergoeding € 147,50 in mindering gebracht.

Verloskundige zorg omvat tevens:

– Counseling;

– Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) oftewel tweede trimester echo;

– De combinatietest (nekplooimeting en serumtest), de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek voor zwangere deelnemers met een medische indicatie met dien verstande dat:

– Ingeval van een niet-invasieve prenatale test onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking;

– Ingeval van invasieve diagnostiek onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking.

Het structureel echoscopisch onderzoek en de combinatietest dient te worden uitgevoerd door een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek of door een zorgaanbieder, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Zodra er sprake is van een medische indicatie is er geen vergunning nodig om het onderzoek uit te voeren. Voor de NIPT kan de deelnemer terecht in een universitair centrum en voor invasieve diagnostiek in een centrum voor prenatale diagnostiek.

Kraampakket

Aanstaande moeders kunnen aanspraak maken op een door Univé Kraamzorg (telefoonnummer: 072-5277677) verzorgd kraampakket. Aanspraak bestaat vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Het pakket dient te kunnen worden afgeleverd op een door de deelnemer gekozen adres in Nederland. Verzending van een kraampakket naar het buitenland is niet mogelijk. Deelnemers, die verblijven op Aruba, Curaçao, St. Maarten en het niet-Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden (BES-eilanden) kunnen een kraampakket verkrijgen bij de MGD aldaar. Kraampakketten aangeschaft via andere instanties of via de detailhandel komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Uitgestelde kraamzorg

Vergoeding van maximaal 12 uur kraamzorg thuis, geregeld door Univé Kraamzorg, direct aansluitend op een bevalling en verblijf op medische indicatie in het ziekenhuis van minimaal acht dagen. Vergoeding is alleen mogelijk met een verwijsbrief van de behandelend arts. Deelnemers die een kind jonger dan één jaar adopteren, kunnen eveneens aanspraak maken op maximaal 12 uur uitgestelde kraamzorg. Het daadwerkelijk aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld en toegekend door Univé Kraamzorg. Voor informatie over deze kraamzorg en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Univé Kraamzorg, telefoonnummer: 072-5277677
 

Prenataal onderzoek (combinatietest)

De kosten van een combinatietest zonder medische indicatie voor deelnemers worden eveneens vergoed. Onder een combinatietest wordt verstaan een nekplooimeting en een serumtest. De combinatietest dient te worden uitge-voerd door een zorgaanbieder met een vergunning volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek of door een zorgaanbieder, die een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening.

Lactatiekundig consult door een lactatiekundige voor de moeder bij problemen met borstvoeding. De verwijzing vindt plaats door een verloskundige, kraamcentrum, consultatiebureauarts of jeugdgezondheidszorg-verpleegkundige. De verwijzing vindt plaats volgens het Verwijzingsprotocol naar de Lactatiekundige. Dit protocol is op aanvraag verkrijgbaar. De vergoeding bedraagt maximaal € 100 per bevalling.

Cursussen

Een tegemoetkoming voor vrouwelijke deelnemers voor de kosten voor het volgen van:

1. Het zelfhulpprogramma Slimmer Zwanger. Een abonnement op het Slimmer Zwanger programma duurt 26 weken en is te gebruiken zowel voor als tijdens de zwangerschap;

2. Cursussen die u voorbereiden op de bevalling;

3. Cursussen die het lichamelijke herstel na de bevalling bevorderen. We vergoeden deze kosten tot maximaal 6 maanden na de bevalling.

De cursus moet worden gegeven door:

– Een thuis- of kraamzorgorganisatie;

– Een verloskundige(-praktijk);

– Een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck aangesloten bij ZwangerFit®;

– Een haptonoom die lid is van de Vereniging van Haptonomisch Zwangerschaps Begeleiders (www.vhzb.nl);

– Een yoga-docent die lid is van de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland (VYN);

– Een gekwalificeerde zorgaanbieder die is aangesloten bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Vereniging Samen Bevallen;

– Een zorgaanbieder gekwalificeerd in hypnobirthing die is geregistreerd bij Nederlandse Vereniging voor HypnoBirthing Cursusleiders (NVHBC).

De vergoeding bedraagt maximaal € 75 per bevalling.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy