Home

Tijdelijk verblijf buiten Nederland

Wanneer u tijdelijk buiten uw woonland verblijft, bijvoorbeeld voor een vakantie, hebt u recht op medisch spoedeisende hulp. Kosten tot € 225,- dient u zelf voor te schieten. Bij terugkeer kunt u deze kosten op de gebruikelijke wijze declareren. Verwacht u grote kosten (bijv. ziekenhuisopname)? Dan is het belangrijk om de SZVK Alarmcentrale (tel. +31 40 297 57 40) in te schakelen. Deze alarmservice neemt de zorg van de verzekerde over en kan een vervangend formulier aan de buitenlandse zorgaanbieder (laten) verstrekken. Dit telefoonnummer kunt u tevens vinden op uw SZVK-pasje. Neem dit pasje altijd mee.

Voorwaarden

Indien u zich gedurende een periode van maximaal 12 maanden buiten Nederland, het land van plaatsing of het land van vestiging bevindt zonder zich daar naartoe te hebben begeven met het oogmerk aldaar een medische behandeling te ondergaan, worden de kosten van spoedeisende medisch noodzakelijke zorg, conform de in Nederland geldende voorwaarden en indicatiestellingen vergoed voor:

a. Niet-klinische zorg: met inachtneming van de in deze regeling genoemde eigen bijdragen en maximale vergoedingen;

b. Klinische zorg: indien en onder voorwaarde dat de als dan noodzakelijk geworden ziekenhuisopname is gemeld aan de SZVK Alarmcentrale, telefoonnummer: +31 40 297 57 40, en deze namens de maatschappij toestemming heeft gegeven voor opname.

Vergoedingen

De maximale vergoedingen kunnen worden aangepast, indien de buitenlandse tarieven sterk afwijken van de in Nederland gangbare tarieven. De kosten van medisch noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde medisch-specialist worden volledig vergoed. De kosten van medisch noodzakelijk vervoer van de verblijfplaats naar Nederland (of het land van vestiging bij permanente vestiging) worden volledig vergoed. Hiertoe behoren ook de kosten van noodzakelijke medische begeleiding (uitsluitend na voorafgaande machtiging door de maatschappij). Tevens worden de vervoerskosten van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar Nederland (of het land van vestiging bij permanente vestiging in het buitenland) volledig vergoed.

Behandeling en behandelingsmethoden in het buitenland, die naar aard en omvang in Nederland niet kunnen worden gerekend tot geneeskundige of heelkundige zorg zoals gebruikelijk is in de kring van medische beroepsgenoten, komen niet voor vergoeding of tegemoetkoming in de kosten in aanmerking.

De maatschappij kan, na advies van de medisch adviseur, besluiten een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten toe te kennen in die bijzondere gevallen, waarin de geneeskundige behandeling en verzorging niet in Nederland en niet in het land van verblijf kan plaatsvinden.

Indien u zich op eigen initiatief voor geneeskundige behandeling en verzorging wendt tot een zorgaanbieder in een ander EU-/EER-of verdragsland dan Nederland, het land van vestiging of plaatsing, geldt er een maximale vergoeding. De vergoeding van deze kosten is ten hoogste 100% van de kosten die gemaakt worden als de behandeling in Nederland zou zijn verricht en volgens de dekking van het pakket Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) zou zijn vergoed.

De kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer per ambulance, taxi of auto vergoeden we in dat geval tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat op grond van artikel 4.16. zou zijn vergoed aan kosten van vervoer tussen uw woonplaats en de dichtstbijzijnde plaats waar de zorg zou kunnen worden verleend. Ter toelichting: opdat vooraf duidelijkheid wordt verkregen over de exacte hoogte van de vergoeding in dat specifieke geval, is het aan te bevelen dat u in een voorkomend geval van te voren met de maatschappij contact opneemt.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy