Home

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG bevat:

  • Regels over hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens die zij beheren en verwerken
  • Rechten die eenieder heeft over zijn eigen persoonsgegevens
  • Taken en bevoegdheden van de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens (AP))

In de AVG is ruimte overgelaten voor landen om specifieke regels af te spreken omtrent een aantal onderwerpen. Deze specifieke regels zijn in Nederland vastgelegd in de Uitvoeringswet AVG.

Defensie heeft de ministeriële regeling Wbp defensie vervangen door twee ministeriële regelingen.

De regeling AVG Defensie <https://wetten.overheid.nl/BWBR0040915/2018-05-25> geeft regels over de uitvoering van de AVG binnen Defensie en in het verlengde daarvan de SZVK.

De regeling Gegevensbescherming militaire operaties  <https://wetten.overheid.nl/BWBR0040912/2018-05-25> regelt op basis van de Uitvoeringswet AVG de positie van Defensie in geval van militaire operaties.

Hoe gaat de SZVK om met uw persoonsgegevens?
De SZVK gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Waarvoor gebruikt de SZVK uw persoonsgegevens?

De SZVK  gebruikt uw gegevens voor de onderstaande doelen:

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Defensie en in het verlengde daarvan op de SZVK rust te weten de uitvoering van de Regeling Ziektekostenverzekering militairen.

Daarnaast voert de SZVK op verzoek van de Minister van defensie de zogenaamde 200%+ regeling uit. Voor de verwerking van deze vergoeding geldt dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Afhandeling van declaraties, vragen, klachten en verzoeken.

Verwerken van:

  • de aanmelding,
  • de machtiging,
  • de inschrijving.
Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?
De SZVK gebruikt uw persoonsgegevens, omdat de SZVK anders niet in staat is om het doel te bereiken.
Op welke manier worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De SZVK gebruikt uw persoonsgegevens om het doel te behalen. Uw aanmelding, inschrijving, machtiging, declaratie, vraag, klacht of verzoek wordt door onze eigen medewerkers en medewerkers van de feitelijk uitvoerend verzekeraar (Univé) behandeld.

Uw gegevens worden niet door de SZVK met derden gedeeld. Indien u echter gebruik maakt van de ‘Deel deze pagina‘-knoppen, dan bestaat de mogelijkheid dat het social mediakanaal waarop u deelt, deze als ‘interesse’ aan uw profiel toevoegt.
Wat zijn uw privacyrechten?
Informatie over uw privacy vindt u in het SZVK privacyreglement.
In de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) staat vermeld welke privacyrechten u hebt.

Uw contact- en identiteitsgegevens, bankrekeningnummer en de aanvangs-, prolongatie en einddatum van uw verzekering worden verstrekt door het ministerie van Defensie. Een verzoek voor privacyrechten op deze personeelsgegevens kunt u hier indienen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie.

Voor uw declaratiegegevens, vragen, klachten en verzoeken, verwerken van de aanmelding, machtiging en inschrijving van de ziektekostenverzekering maakt de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht gebruik van een feitelijk uitvoerend verzekeraar: NV Univézorg. Een verzoek voor privacyrechten op deze persoonsgegevens kunt u indienen bij:

SZVK (team MvD)
Postbus 25031
5600 RS EINDHOVEN

Hoelang bewaart de SZVK uw persoonsgegevens?
Zodra wij uw aanmelding, inschrijving, machtiging, declaratie, vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord (doel 1), uw aanmelding hebben verwerkt (doel 2), uw machtiging hebben verwerkt (doel 3) of uw inschrijving is verwerkt (doel 4) worden uw persoonsgegevens voor de ziektekostenverzekering overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard. Voor doel 4 geldt dat uw inschrijving behouden blijft totdat de inschrijving wordt beëindigd.
Hoe beschermt de SZVK uw persoonsgegevens?
De SZVK heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. De  SZVK kent het Defensie integrale beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke, informatie- en personele beveiligingsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in het Defensiebeveiligingsbeleid.
Klachten AVG (gebruik persoonsgegevens) ?
Op de pagina klacht gebruik persoonsgegevens van het ministerie van Defensie leest u hoe u een klachten het kader van de AVG kunt indienen.
Functionaris gegevensbescherming

Defensie heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming. 

Postadres:

Ministerie van Defensie
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

U kunt ook via e-mail contact opnemen: functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. cookiebeleid - Privacy